Materská škola

Popis projektu

Názov projektu: Areál lesnej pedagogiky – materská škola
Žiadateľ: Krásne Sady Mlynica – servisná a prevádzková, a. s.
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Hlavné aktivity projektu:

  1. Výstavba nového objektu súkromnej materskej školy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania v obci Mlynica.
  2. Obstaranie vnútorného vybavenia.

Výsledkami projektu budú:

–       Vytvorené nové kapacity MŠ a vytvorené podmienky na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí od 3 do 5 rokov veku.
–       Zvýšený počet MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania na začlenenie detí v rámci inkluzívneho predprimárneho vzdelávania v materských školách.
–       Zlepšené podmienky na zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov.
–       Zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania pre všetky deti od 3 do 5 rokov, ktorých rodičia o predprimárne vzdelávanie prejavia záujem.
–       Rozširovanie predškolskej výchovy vo veku od 3 do 5 rokov.

Celkové výdavky projektu sú vo výške 166 918,01 eur.

eu
irop