Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021

Dieťa sa do materskej školy prijíma na začiatku školského roka alebo aj v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita. Prijíma sa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Podmienky prijatia do MŠ:

vek dieťaťa:

 • od 3 do 6 rokov,
 • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou
  školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

potrebné doklady:

 • písomná žiadosť zákonného zástupcu,
 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa
  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • kópia rodného listu a preukazu poistenca

 

Termín zápisu detí a podávanie žiadostí:

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa bude konať od 30. apríla do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Zákonný zástupca dieťaťa toto potvrdenie prinesie, keď pominie mimoriadna situácia. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. Dieťa je do materskej školy prijaté vtedy, ak riaditeľka materskej školy o jeho prijatí vydala rozhodnutie. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka v mesiaci jún.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí, odporúča sa komunikácia elektronickou formou. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy a dotazník pre rodičov si rodič nájde v sekcii Dokumenty. Rodičia môžu svoje dieťa teda prihlásiť elektronickou formou na e-mailovú adresu: materskaskola@archiv.krasnesady.sk alebo v listinnej podobe poslať vyplnenú žiadosť a dotazník pre rodičov poštou na adresu: Súkromná materská škola Krásne Sady, Mlynica 1084, 059 91 Mlynica. Rodičia, ktorí nemajú internet, si môžu tieto dokumenty vyzdvihnúť v materskej škole v dňoch 27.4. – 28.4.2020 v čase od 9.00 – 13.00 h. Osobné podávanie žiadostí v materskej škole bude v dňoch 18.05 -19.05.2020 v čase od 9.00 -13.00 h. s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Adaptačný pobyt v materskej škôlke

Adaptačný pobyt v našej súkromnej materskej škole môže mať rôznu dĺžku, prispôsobuje sa a rešpektuje individuálne osobitostí jednotlivých detí a rodičov, môže trvať niekoľko dní, týždňov, najdlhšie však 3 mesiace). Predpokladom úspešného zvládnutia adaptačného pobytu je spolupráca zákonných zástupcov s pedagogickými zamestnancami materskej školy.

Darujte 2% z Vašej dane

Darujte 2% z Vašej dane

Darujte 2% zo svojich daní

Vy, ktorí poznáte prostredie Zariadenia lesnej pedagogiky, prostredie našej škôlky a našich envirotried, viete, že ho krok po kroku vylepšujeme a inovujeme. Vy, ktorí ste u nás ešte neboli, o to srdečnejšie vás do Krásnych Sadov pozývame.

Pri Zariadení lesnej pedagogiky pôsobí aj naša nezisková organizácia Lesom Svetom, ktorá nám pomáha pri vytváraní projektov a programov. Aj vďaka vyzbieraným 2 percentám z Vašich daní sme vlani mohli v Krásnych Sadoch usporiadať 3 workshopy, ktoré boli pre účastníkov bezplatné.

Aj tento rok by sme vás radi požiadali, aby ste 2 percentá z Vašej dane za uplynulý rok venovali našej neziskovej organizácii Lesom Svetom. Aj vďaka Vašej podpore tak bude môcť Zariadenie lesnej pedagogiky v Krásnych Sadoch vytvárať inovatívne vzdelávacie a zážitkové programy.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov nájdete nižšie v článku.

Ďakujeme za Vašu podporu.

Nové elokované pracovisko Súkromnej spojenej školy v Poprade

Nové elokované pracovisko Súkromnej spojenej školy v Poprade


V novozriadenom elokovanom pracovisku v Krásnych Sadoch Mlynica otvára Súkromná spojená škola v Poprade pre žiakov 1. – 4. ročníka triedu s environmentálnym vzdelávaním.

Nájdete tu:

 • príjemné lesné prostredie na vzdelávanie pre deti od 1. po 4. ročník
 • zážitkové vzdelávanie
 • nízky počet žiakov a vekovo zmiešaný kolektív detí
 • individuálny prístup k dieťaťu
 • popoludňajšie tvorivé, pohybové a umelecké aktivity

Informácie o prestupe žiakov 1.-4. ročníka do triedy s prírodovedným zameraním v Krásnych Sadoch získate na:
email: marcela.novakova@krasnesady.sk, / tel. č. 0911 089 062

Deň otvorených dverí Zariadenia lesnej pedagogiky

Deň otvorených dverí Zariadenia lesnej pedagogiky

Milí rodičia,
hľadáte pre svoje dieťa školu, do ktorej sa bude každé ráno tešiť? Kde sa bude učiť na príkladoch z prírody?
V Krásnych Sadoch Mlynica od septembra 2020 prijímame nových žiakov od 1. do 4. ročníka. Príďte na Deň otvorených dverí v dňoch 22. a 23. apríla od 13.00 do 17.00 h.

Ponúkame:

 • príjemné lesné prostredie na vzdelávanie pre deti od 1. po 4. ročník
 • triedu s prírodovedným zameraním, ktorá je súčasťou Súkromnej základnej školy Life academy v Poprade
 • zážitkové vzdelávanie
 • nízky počet žiakov a vekovo zmiešaný kolektív detí
 • individuálny prístup k dieťaťu
 • popoludňajšie tvorivé, pohybové a umelecké aktivity

Svoju návštevu nahláste vopred na:
marcela.novakova@archiv.krasnesady.sk,
tel. č. 0911 089 062

Lesné tvorivé soboty

Vychádzka v lese spojená s tvorivou dielničkou, na ktorej využijeme materiály nájdené počas prechádzky, je obsahom našich Lesných tvorivých sobôt. Do začiatku prázdnin ich máme pripravené v týchto termínoch: 25. apríla, 9. mája a 6. júna. Ich témami budú postupne: Deň Zeme, Deň matiek a Deň detí. Lesné tvorivé soboty sú určené deťom vo veku od 3 do 9 rokov, mladšie deti v sprievode rodiča. Konajú sa v čase od 10.00 do 12.00 h. Na Lesnú tvorivú sobotu je potrebné sa prihlásiť vopred prostredníctvom emailu: zlp@archiv.krasnesady.sk alebo na tel. č. 0911 089 062. Oblečenie je vhodné športové a dobrá pevná obuv.

Deň otvorených dverí

Detičky s rodičmi veľmi radi privítame a ukážeme Vám našu materskú školu. Termín a čas Vašej návštevy si dohodnite s nami vopred telefonicky alebo emailom. Ako fungujeme v našej škôlke môžete vidieť aj počas Dní otvorených dverí, a to v dňoch 27. a 28. apríla 2020 od 8.00 do 11.00. Máme pre Vás pripravené aj tvorivé lesné soboty, a to: 25. apríla, 9. mája, a 6. júna od 10.00 – 12.00 h.

Tajomstvá zimnej prírody

Hľadáte pre vaše dieťa zaujímavý program počas polročných prázdnin?  Vydajte sa spolu s nami na vychádzku do lesa za tajomstvami zimnej prírody. …a dozviete sa, že možno ani príroda v zime tak celkom nespí… V pondelok 3. februára v 3 časoch. Miesta je potrebné si rezervovať vopred.

 

Strávte MDD tvorivo

Strávte MDD tvorivo

Čo tak stráviť deň detí zaujímavo a tvorivo? Pozývame všetky deťúrence od 3 do 12 rokov v sobotu 2 júna na oslavu MDD do Zariadenia lesnej pedagogiky v Krásnych Sadoch. Čakajú tu na vás v časoch od 10.00 do 12.00 h a od 14.00 do 16.00 h dielničky kreatívneho tanca a pohybu a výtvarné dielničky. Viac informácií nájdete na plagátiku.

Začali sme stavať

Začali sme stavať

V uplynulých dňoch sme začali s výstavbou zariadenia lesnej pedagogiky.