Základná škola

V Krásnych Sadoch, v areáli Zariadenia lesnej pedagogiky, pôsobí od septembra 2020 Elokované pracovisko Súkromnej spojenej školy v Poprade. Škola tu otvorila triedy pre žiakov 1. – 4. ročníka. Triedy majú prírodovedné zameranie a ich žiaci majú navýšený počet hodín prvouky a prírodovedy. Popoludní je pre deti otvorený školský klub s týmito krúžkami: prírodovedecký, parkúr, pohybový a krúžok ľudových tradícií. Žiaci majú 3x týždenne konverzácie v anglickom jazyku. Pôsobí tu výtvarný a hudobný odbor Základnej umeleckej školy Tatranská Lomnica.

Od septembra 2023 začne v areáli pôsobiť Súkromná základná škola Krásne Sady a otvorený bude už aj 5. ročník (v nasledujúcich rokoch s možnosťou postupu do vyšších ročníkov).

Autentické vzdelávanie v Krásnych Sadoch zabezpečuje celostný rozvoj dieťaťa v zdravom prírodnom prostredí, pri ktorom dieťa získava hlboké vedomosti a rýchle napreduje, rozvíja svoje talenty a rado sa učí. Získané znalosti mu otvárajú cestu k naplnenému a šťastnému životu.

Viac informácií o vzdelávaní v envirotriedach v Krásnych Sadoch nájdete na:

www.lifeacademy.sk/envirotriedy