Základná škola

O škole

Hľadáte pre svoje dieťa školu, kde sa výučba odohráva z veľkej časti vonku, v zdravom prírodnom prostredí? Školu, kde sa kladie dôraz na vzdelávanie cez podnetný zážitok a priame prepojenie s praktickým životom? Školu, kde sa dieťa vzdeláva v malom vekovo-zmiešanom kolektíve, celostne v rôznych oblastiach?

V Krásnych Sadoch Mlynica, v Zariadení lesnej pedagogiky, pôsobí Elokované pracovisko Súkromnej spojenej školy v Poprade-základná škola. Trieda s environmentálnym zameraním je určená žiakom od 1. po 4. ročník základnej školy.

Koncept vzdelávania sa opiera o využívanie a zapájanie okolitého prírodného prostredia do výučby prepájanie teoretických poznatkov v čo najväčšej miere s reálnym životom a praktickými zručnosťami. Žiaci tejto triedy majú v rámci disponibilných hodín rozšírené vyučovanie prvouky a prírodovedy. Prírodné prostredie a jeho danosti sa využívajú nielen pri výučbe týchto dvoch predmetov, ale aj ostatných predmetov školského kurikula. V tomto modeli vzdelávania prepájame environmentálnu výchovu, pohyb, umenie a kultúru so všetkými predmetmi tak, aby sme cez podnetné zážitky formovali celistvého človeka. Deti absolvujú vyučovací proces vonku, v prírode, vždy ak to umožňuje téma preberaného učiva a tiež poveternostné podmienky. V autentickom prostredí prírody, v exteriéri elokovaného pracoviska, majú žiaci vytvorené tzv. externé triedy, kde sa realizuje vyučovanie. Triedy v interiéri zariadenia sú vizuálne a tematicky prispôsobené jednotlivým oblastiam vzdelávania. Žiaci sa vzdelávajú vo vekovo-zmiešanom kolektíve, podľa obsahu a rozsahu preberaného učiva však pedagóg volí aj vyučovanie podľa ročníkov.

Naším zámerom je, aby sme u detí rozvíjali a udržiavali nadšenie objavovať a chuť učiť sa. A tiež, aby svoje ciele, aj vo vzdelávaní, dosahovali s radosťou.

V popoludňajších hodinách tu funguje školský klub. V rámci jeho činnosti sú pre deti zabezpečené tieto aktivity: výtvarný odbor Základnej umeleckej školy, krúžok capoeiry (bojového umenia, v ktorom sa spája hudba, tanec a akrobacia), prírodovedecký krúžok, krúžok anglického jazyka, hudobný odbor Základnej umeleckej školy (hra na individuálny hudobný nástroj (gitara, husle) 

V čom vynikáme?

■ autentické vzdelávanie v prírode zabezpečuje:

 • priamy zdroj poznatkov
 • aktívne zapájanie sa do výchovno-vzdelávacieho procesu 
 • zážitkové a efektívne vyučovanie 
 • rozvoj zodpovednosti za životné prostredie
 • budovanie vzťahu k prírode 

■ vekovo-zmiešaný kolektív podporuje:

 • samostatnosť 
 • spoluprácu 
 • zodpovednosť 
 • kreativitu 
 • kritické myslenie 
 • komunikačné schopnosti 
 • sociálnoemociálny vývoj 

■ individuálny prístup pomáha pri:

 • rozvoji jedinečnosti každého dieťaťa a jeho talentov 
 • všestrannom rozvoji osobnosti dieťaťa 
 • sebarealizácii
 • tvorbe vyučovacieho procesu 
 • slovnom hodnotení a vlastnej sebareflexii 

■ malý kolektív detí v zdravom lesnom prostredí ponúka:

 • nízky počet žiakov na pedagóga
 • vyučovanie v prírode
 • pobyt na čerstvom vzduchu

Harmonogram týždňa:

Po: 7.30-8.00 – ranný klub, 8.00-11.20 h (1. roč.), 8.00-12.20 h (2.roč.), 8.00-13.05 h (3 a 4.roč.). Popoludní: školský klub/krúžok capoiery

Ut: 7.30-8.00 – ranný klub, 8.00-11.20 h (2.-4.roč.), 8.00-12.20 h (1.roč.). Popoludní: školský klub/prírodovedný krúžok

St: 7.30-8.00 – ranný klub, 8.00-12.20 h (1.-2.roč.), 8.00 – 13.05 h (3.-4. roč.). Popoludní: školský klub/krúžok anglického jazyka/hudobný odbor ZUŠ

Štv: 7.30-8.00 – ranný klub, 8.00-11.20 h (1.-2.roč.), 8.00-12.20 h (3.-4.roč.). Popoludní: školský klub/výtvarný odbor ZUŠ

Pi: 7.30-8.00 – ranný klub, 8.00-11.20 h (1.-3.roč.), 8.00 – 12.20 h (2.-4.roč.) Popoludní: školský klub/krúžok zdravého varenia/hudobný odbor ZUŠ

Otvorené: 7.30 – 16.00 h

Viac informácií o Súkromnej spojenej škole (dokumenty, tlačivá na stiahnutie…) získate TU.