Rok v prírode

to All working days

More Dates

Krásne Sady

Mlynica

0911 089 062

Organized By

Areál lesnej pedagogiky

Vzdelávací program zameraný na celostný rozvoj dieťaťa. Jeho cieľom je podporovať výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju, k zodpovednému postoju k životnému prostrediu a k ochrane prírody, šírenie tradícií, podpora zdravého životného štýlu, rozvoj umeleckých a manuálnych zručností, posilňovanie komunikačných zručností, pozornosti, koncentrácie, predstavivosti, sebadôvery, empatie, rešpektu a úcty k všetkým živým bytostiam