Ako sa do lesa volá…

Ako sa do lesa volá, tak sa z lesa ozýva… hovorieva sa. Poďme sa spoločne započúvať do zvukov a melódií lesa, nechajme stromy prehovoriť k nám. Zažime les inak – tak, ako keby sme sa stretli s dávnym priateľom, ktorý nám chce vyrozprávať mnoho zážitkov, ktoré prežil. Dovoľme lesu, aby nám zaspieval a zahral svoje dávne piesne, na ktoré už ľudia zabudli.

Program je rozdelený do dvoch častí – prírodovednej a hudobnej.

V prírodovednej časti programu si žiaci pomocou metódy plynulého učenia „flow learning“ odnesú jedinečný zážitok z lesa, počas ktorého sa u nich vytvára pozitívny vzťah k prírode. Pomocou aktivizujúcich metód sú vtiahnutÍ priamo do vyučovania, a tak si upevňujú novozískané poznatky. Program taktiež rozvíja u žiakov kľúčové kompetencie ako je kreativita, tímová spolupráca, empatia, rozvíja environmentálnu senzitivitu, komunikáciu, kritické myslenie a zvedavosť.

Hudobná časť programu je zameraná na hravé učenie a demonštráciu materiálov, z ktorých sa vyrábajú hudobné nástroje. Učíme sa „o lese“ priamo v lese, preto program je koncipovaný na vonkajšie, ale aj aj vnútorné prostredie Krásnych Sadov.

Deti sa dozvedia odpovede na tieto, ale i mnohé ďalšie otázky: Aké stromy rastú v okolí? Ako strom funguje a z čoho sa skladá? Ako stromy medzi sebou komunikujú? Ktorý strom je samotár? Viete, že aj stromy chodia na záchod? Prečo stromy zhadzujú listy, ale prečo ihličie na stromoch zostáva? Viete, čo majú spoločné človek, strom a ďateľ? Čo sa musí stať so stromom, aby z neho vznikol hudobný nástroj?

Medzi-predmetové vzťahy: prírodoveda, prvouka, hudobná výchova, etická výchova

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda, Umenie a kultúra

Prierezová téma: Environmentálna výchova – Princípy fungovania prírodného prostredia.

Kľúčové slová: ihličnaté a listnaté stromy, drevo, časti stromu, spoločenstvo lesa, rozširovanie semien, životné podmienky rastlín, životný cyklus rastlín, význam lesa pre človeka, vtáky, orffové hudobné nástroje, rytmus, zvuk, melódia, zvuky okolia.

Termín realizácie: september-október, apríl-jún.
Trvanie: 3 hodiny
Určený: žiakom 2. a 3. ročníka ZŠ
Počet žiakov: min 24, max 30
Cena: 15 eur/osoba (v cene je zahrnutý program, pitný režim)

Ak by ste sa radi zúčastnili tohto programu, vyplňte nasledujúcu nezáväznú prihlášku.